Culturele Codes bij Popsport

Stichting Popsport onderschrijft en volgt de drie Culturele Codes.

Governance Code Cultuur

De stichting werkt met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht van tenminste drie leden. De afspraken zijn vastgelegd in de statuten, die openbaar in te zien zijn op onze website (www.popsport.nl/contact). Popsport volgt de Governance Code Cultuur:

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur.

Ja, de directeur-bestuurder van stichting Popsport is verantwoordelijk voor de implementatie van de GCC en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht (hierna RvT) en jaarlijks aan het Fonds voor Cultuurparticipatie (hierna FCP).

2. Het bestuur kiest het besturingsmodel van de organisatie bewust.

Ja, de directeur-bestuurder van stichting Popsport legt verantwoording af bij de RvT, die drie keer per jaar vergadert.

4. De Raad van Toezicht stelt rechtspositie en bezoldiging van het bestuur zorgvuldig vast en is hierover zo open mogelijk.

Ja,  de bezoldiging volgt de richtlijnen van de CAO Nederlandse Poppodia en Festivals. Bestuur en RvT melden relevante nevenfuncties in het jaarverslag.

8. Toezichthouders en bestuurders vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. De Raad van Toezicht ziet hierop toe.

Ja, de verhoudingen van de leden t.o.v. de activiteiten van de stichting zijn transparant en beschreven in notulen en het jaarverslag.

9. Het bestuur is verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer door sluitende interne procedures en externe controle.

Ja, het bestuur is verantwoordelijk voor het financieel beheer, de RvT ziet erop toe dat dit volgens de afgesproken normen gebeurt, een externe accountant verzorgt de controle en het legt jaarlijks verantwoording af bij het FCP.

Fair Practice Code

Popsport onderstreept het belang van deze code en creëert zo goed mogelijk een inclusieve omgeving waarin alle betrokkenen op een respectvolle manier worden behandeld en eerlijk worden beloond voor hun bijdragen (fair chain).

Popsport bevordert solidariteit door samenwerking en kennisdeling binnen het netwerk van talentontwikkelaars in de popmuziek. Dit doen we niet alleen binnen het programma t.b.v. de ontwikkeling en doorstroom van talent, maar ook met oog op versterking van het veld via onder andere het Convenant voor Talentontwikkeling in de Popmuziek.
Popsport omarmt diversiteit door popmuziek in de volle breedte te benaderen. Dit heeft direct effect op de samenstelling van het programma, coachteam en organisatie, partners en deelnemers.
Popsport koerst op transparantie in haar werkwijze, waarbij openheid en duidelijkheid centraal staan. Onze coaches vertegenwoordigen de grootste groep professionals waar we mee werken. Zij ontvangen een eerlijke betaling voor geleverde diensten en Popsport volgt daarvoor de richtlijnen van Platform ACCT. Naast betaling ontvangen coaches professionele scholing in AMACK-e als onderdeel van de overeengekomen vergoeding.
Popsport investeert in duurzaamheid door langdurige ontwikkeling van jong talent, maar ook door kennisdeling en samenwerking om de talentketen duurzaam te versterken.
Popsport bouwt vertrouwen op door haar coaches een eerlijke vergoeding te geven, het verlengen van het Convenant en een voortrekkersrol te nemen door te investeren in een positieve groei van jong poptalent en respectvol en transparant om te gaan met medewerkers, partners en andere betrokkenen.

Popsport is actief aan het begin van de talentketen en in coaching van jong talent. Daarbij ligt de nadruk op overdracht van kennis en vaardigheden, waaronder ook het ‘wapenen’ van jonge muzikanten in hun (toekomstige) financiële positie. Popsport houdt ontwikkelingen rondom het Fair pay voor popartiesten nauw in de gaten en neemt dit mee in de overdracht aan jong talent. Zoals een rekentool voor popmusici om een eerlijke gage te bepalen (ontwikkeld aan de ketentafel Popmusici van Platform PACCT).

Voor salariëring van personeel houdt Stichting Popsport de CAO Nederlandse Poppodia en Festivals aan als richtlijn. Daarnaast ontvangt personeel ieder jaar een persoonlijk budget voor deskundigheidsbevordering.

Code Diversiteit en Inclusie

Popsport omarmt diversiteit actief door te koersen op daadwerkelijk inclusieve (inspraak en invloed) en een diverse vertegenwoordiging binnen het programma (deelnemers, coaches) en binnen de (partner)organisatie.

Dit betreft het aantrekken van deelnemers (en publiek) uit verschillende (sub)genres en (sub)culturele stromingen van popmuziek & jongerencultuur, zodat het een weerspiegeling is van de brede diversiteit in de samenleving en de popmuziek. Popsport dicht ook de internationalisering een belangrijke functie toe, in die zin dat ontmoetingen en creatieve samenwerkingen met jong talent uit de rest van Europa een enorme verrijking betekent voor de gemiddelde Popsport deelnemer. Popsport bevordert diversiteit door actief te koersen op daadwerkelijke inclusieve en diverse vertegenwoordiging binnen het programma (deelnemers en coaches) en de organisatie (inclusief partners). Dit omvat het aantrekken van deelnemers (publiek) uit verschillende (sub)genres en (sub)culturele van popmuziek, zodat het een weerspiegeling is van de brede diversiteit in de samenleving en de popmuziek. Popsport ziet het belang van het wegnemen van eventuele drempels die groepen kunnen ervaren en speelt hier actief op in om gelijke kansen te bieden aan muzikanten met diverse achtergronden. Daarnaast heeft Popsport voortdurend aandacht voor diversiteit in coaches en partners, waarbij gestreefd wordt naar een evenwichtige vertegenwoordiging in achtergronden en expertisegebieden (voor aanpak, zie Meerjarenplan 2025-2028 Hoofdstuk Coaching). Popsport is ervan overtuigd dat het creëren van een inclusieve en stimulerende omgeving, waarin mensen zich vertegenwoordigd voelen, bijdraagt aan een positieve en verrijkende ervaring voor alle betrokkenen. Inclusiviteit bij Popsport vertaalt zich sterk in de wijze waarop de inhoud van het programma wordt opgezet: waar Popsport de kaders van het programma vormgeeft, beslissen onze deelnemers zélf over de exacte invulling van het programma en het coachteam.

Popsport hecht veel waarde aan bewustzijn rondom deze code en gelooft in haar eigen kunnen om hier de komende periode nog meer stappen in te gaan zetten. De uitdaging zit met name in een specifieke laag binnen de organisatie: het landelijke team en de RvT. Dit betreft een relatief klein deel van alle betrokkenen bij de uitvoering van Popsport (denk aan de grote groep coaches en partners), waarmee het lastig is om daar een volledige weerspiegeling van de maatschappij op te nemen in enkel de RvT en het landelijke team. Toch sturen we graag ook hier actief aan op het vergroten van diversiteit: met de introductie van de Jongerenraad creëren we bewust nieuwe posities binnen de organisatie om invloed uit te oefenen op keuzes van Popsport. De Jongerenraad levert ons naar verwachting ook interessante inzichten op als het gaat om diversiteit en inclusie bij Popsport.